ZMĚNA PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB OD 1. 11. 2017

Zveme Vás na seminář

ZMĚNA PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
od 1. 11. 2017


Místo a čas konání:

v pondělí 25. září 2017 od 9.00 do 14.30 hodin

v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, lékařům, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví a pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů a pracovnělékařských služeb.
 

PROGRAM SEMINÁŘE
Pod číslem 202/2017 Sb. byla publikována novela zákona o specifických zdravotních, která též obsahuje změny v posudkové péči a vydávání lékařských posudků, v provádění pracovně-lékařských služeb a uznávání nemocí z povolání. Další změny nastanou novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb., (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Novelou uvede-ného zákona je rovněž změněn zákoník práce. Změny, které tyto novely přinášejí, jsou velmi význam-né. Novely nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017 a budou vyžadovat i některé změny v podnikové praxi a v činnosti lékařů, provádějících pracovnělékařské služby.
Jako lektoři na semináři vystoupí:
Doc. MUDr. Marie NAKLÁDALOVÁ, Ph.D., vědecký sekretář Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, předsedkyně Společnosti nemoci z povolání ČLS, přednostka kliniky pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV, který bude rovněž seminář moderovat

Lektoři objasní tyto otázky:
• přehled právní úpravy, zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017, zákoník práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
• základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel
• pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ne vyhlášce
• smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva
• povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
• vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
• nový institut pověřeného poskytovatele
• pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (změna, včetně novely zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky)
• jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
• dosavadní praktické zkušenosti s prováděním pracovnělékařských prohlídek
• lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP)
• jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr (změna)
• nová úprava pro agenturní zaměstnance
• mladiství a žáci
• financování (změna u vstupních prohlídek)
• lékařské posudky • výpis ze zdravotnické dokumentace (změna)
• platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky • nová možnost vzdát se opravného prostředku
• soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu • aktuální judikatura Nejvyššího soudu (na-kolik je posudek závazný) a souvislost s novelou ZSZS
• posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) • vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschop-nosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
• důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměst-nance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
• kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce (změny)
• postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
Lektoři odpoví na dotazy účastníků.
Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2003
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, podkladové materiály, vybrané aktuální číslu Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 20.9.2017 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2020 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů