ZMĚNA PRÁVNÍ ÚPRAVY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

ZMĚNA PRÁVNÍ ÚPRAVY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Místo a čas konání:

ZMĚNA TERMÍNU Z DŮVODU OPOŽDĚNÍ LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE
na čtvrtek 1. června 2017od 9.00 do 14.30 hodin


v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9
(bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

Seminář je určen vedoucím pracovníkům a soukromým podnikatelům, poskytovatelům pracovnělékařských služeb, praktickým lékařům, personalistům, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou pracovněprávních vztahů a zdravotních služeb.
PROGRAM SEMINÁŘE
Pracovnělékařské prohlídky a s nimi související služby se od dubna 2013 provádějí podle zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhlášky k němu č. 79/2013 Sb. V současné době je Parlamentem ČR projednávaná závažná novela zákona a s ní i související novela zákoníku práce a připravována i novela uvedené vyhlášky. V době konání semináře bude pro-jednávání již dosti pokročilé, a to po ukončení 2. čtení zákona. Účinnost lze očekávat od začátku 2. pololetí 2017.
Jako lektoři na semináři vystoupí spoluautoři publikace „Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (nakladatelství ANAG Olomouc, 2015):
JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV (bude seminář i moderovat) a
prof. MUDr. Milan TUČEK, CSc., předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společ-nosti J. E. Purkyně, kteří objasní
• přehled právní úpravy, obecné a zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání, drážní doprava a další), souvislost s kategorizací prací,
• obsah pracovnělékařských služeb (PLS) podle zákona a vyhlášky a jejich rozsah, včetně po-radenství a dohledové činnosti poskytovatele PLS, změny,
• obsah smluv zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, co doplnit po novelách?
• systém pracovnělékařských prohlídek, změna právní úpravy vstupních prohlídek, jak po-stupovat u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, možnost vysílání zaměstnanců k registrujícím poskytovatelům (nové omezení), změny periodických a výstupních prohlí-dek, upřesnění u mimořádných prohlídek, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci (zá-sadní navržená změna),
• náležitosti žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci a lékařských posudků po nove-lách, riziko nestandardního označování prací,
• hrazení pracovnělékařských prohlídek (projednávané zpřísnění u vstupních),
• vydávání pracovnělékařských posudků, vč. potřeby výpisu ze zdravotnické dokumentace, nové potvrzení o nezměněném zdravotním stavu,
• posudkové závěry (změny), souvislost s dočasnou pracovní neschopností a s pracovními úrazy a nemocemi z povolání,
• opravné prostředky, nové právo vzdání se opravného prostředku, eventualita soudního říze-ní, souvislost s nejnovější judikaturou Nejvyššího soudu,
• další pracovněprávní souvislosti – pracovní volno, co zaměstnanci hradit? důsledky neprove-dení prohlídky, vyřazení zaměstnance z práce a jeho propuštění,
• lékařské prohlídky žáků, studentů a mladistvých,
• poškození zdraví z práce – postup uznávání nemocí z povolání, očekávané rozšíření sezna-mu nemocí z povolání,
• kontrolní a sankční působnost krajských hygienických stanic (novela zákona o ochraně veřej-ného zdraví z r. 2015) a inspekce práce.
Lektoři odpoví na dotazy účastníků.
Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002
Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH

• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení, podkladové materiály, vybrané aktuální číslu Práce a mzda
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 22.5.2017 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na  adresu AKV semináře Kyjovice 127 ,74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2020 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů