Stanovy

 Stáhnout

S T A N O V Y

AKV - ASOCIACE PRO ROZVOJ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAHŮ

(ve znění po 16. valné hromadě AKV, konané dne 16. dubna 2008)
+ změny schválené 18. valnou hromadou AKV, konanou 20. dubna 2010
+ změny schválené 21. valnou hromadou AKV, konanou 4. dubna 2013
+ změny schválené 22. valnou hromadou AKV, konanou dne 2. dubna 2014
+ změny schválené 24. mimořádnou valnou hromadou AKV, konanou dne 28. května 2015
+ změny schválené 25. valnou hromadou AKV, konanou dne 31. března 2016

+ změny schválené 30. valnou hromadou AKV, konanou dne 28. června 2021.

HLAVA PRVNÍ

Článek I.
Úvodní ustanovení


l) Název spolku je "AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů" (dále jen "Asociace"). Je možné samostatně použít též zkratku AKV nebo název bez zkratky.

2) Sídlem Asociace je Praha.

3) Asociace je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. Asociace je veřejně prospěšnou právnickou osobou.

4) Asociace je odbornou organizací fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a v souvisejících oborech, zejména práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů.

Článek II.
Cíle činnosti Asociace

1) Základním cílem a posláním Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců. Asociace vychází z pružného pojetí pracovních vztahů s ohledem na potřeby praxe.

2) Za tím účelem Asociace zejména
- usiluje o prohlubování odborných znalostí svých členů i širší odborné veřejnosti,
- směřuje své aktivity především do oblasti pracovněprávních, sociálněprávních, finančněprávních a ekonomických vztahů, psychologie vyjednávání, jakož i dalších souvisejících oborů, ovlivňujících vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
- spoluvytváří společenské prostředí pro zabezpečení rovnoprávných vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jejich reprezentanty, a pro naplňování pružného přístupu k nim.
- k výše uvedeným cílům rozvíjí i podnikatelské aktivity, zejména v oblasti vzdělávání, popřípadě nakladatelské a vydavatelské činnosti, a finanční výtěžek z nich používá k rozvoji své činnosti; může též plnit funkci zprostředkovatele v kolektivních pracovních sporech,
- shrnuje a zevšeobecňuje názory a zkušenosti svých členů na problematiku v oblasti svého působení, včetně právní úpravy a informuje o nich zákonodárné a výkonné orgány státu s cílem ovlivnit legislativní proces a přijímání opatření, která jsou v pravomoci těchto orgánů,
- spolupracuje se státními orgány, zejména s ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a dalšími ministerstvy, odborovými ústřednami a organizacemi zaměstnavatelů, s vědeckými ústavy, s vysokými školami a s jinými spolky,
- rozvíjí mezinárodní styky a spolupráci, především s organizacemi se stejným nebo obdobným zaměřením a cíli.

3) Asociace nenahrazuje stavovské organizace, zejména organizace advokátů a podnikových právníků a nenahrazuje odborové orgány ani zaměstnavatele a jejich organizace v předmětných oblastech. Svým členům, kteří jsou zároveň členy těchto stavovských organizací nebo jsou členy či pracovníky příslušných odborových orgánů a zaměstnavatelských subjektů, zajišťuje služby uvedené v těchto stanovách. Vztahy mezi Asociací a těmito subjekty jsou proto vztahy spolupráce.

4) Asociace je nezávislá na politických stranách a hnutích a na podnikatelích. Příspěvky sponzorů přijímá jen k podpoře svých cílů a k rozvíjení z nich vyplývajícího programu.

HLAVA DRUHÁ

Článek III.
Členové

1) Asociace spolčuje
a) individuální členy,
b) kolektivní členy.

2) Výbor Asociace může osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj sociálního dialogu včetně kolektivního vyjednávání, o rozvoj pracovních vztahů nebo o Asociaci samu, udělit čestné členství v Asociaci. Výbor Asociace může rozhodnout, že některé výhody individuálních členů přísluší též čestným členům. V odůvodněných případech může výbor Asociace čestné členství odejmout.

Článek IV.
Individuální členové

Individuálními členy Asociace mohou být fyzické osoby, zabývající se kolektivním vyjednáváním, dalšími pracovními vztahy a souvisejícími činnostmi v oblasti působnosti Asociace, ve smyslu čl. II. těchto Stanov, zejména:
a) v rámci svého pracovního či členského poměru ke stranám kolektivního vyjednávání nebo
b) jako společníci či zaměstnanci specializovaných podnikatelských subjektů nebo
c) jako advokáti nebo fyzické osoby - podnikatelé v oblasti poradenství, vzdělávací, nakladatelské, vydavatelské a obdobné činnosti nebo
d) v rámci své odborné, publikační, pedagogické, vědecké či obdobné činnosti nebo
e) jako zprostředkovatelé a rozhodci kolektivních pracovních sporů.
Tyto osoby se na činnosti Asociace, na plnění práv a povinnosti podílejí přímo; jejich zastoupení není možné.

Článek V.
Práva a povinnosti individuálních členů

1) Individuální člen Asociace má právo:
a) být informován o všech setkáních k výměně zkušeností, školeních, seminářích a dalších akcích, které Asociace pořádá, a při účasti na nich získat slevu, je-li akce pořádána i pro nečleny,
b) být informován o závažných článcích, publikacích a jiných vydavatelských počinech na úseku kolektivního vyjednávání a podle možností i na úseku problematiky související,
c) získat od Asociace bezplatný odborný servis, zaváděný podle možností Asociace, o jehož rozsahu bude Asociace své členy informovat,
d) být propagován jako příslušný expert v kolektivním vyjednávání, požádá-li o to a splňuje-li stanovené podmínky,
e) prosazovat za pomoci Asociace svá stanoviska a návrhy k legislativní úpravě a rozšiřovat a publikovat je v rámci Asociace,
f) předkládat Kolegiu expertů Asociace podněty k zaujetí odborného stanoviska k problémům, které jsou v jeho působnosti (čl. XIX. Stanov) a být informován o přijatých závěrech,
g) zúčastnit se valné hromady Asociace s hlasem rozhodujícím, volit a být volen do orgánů Asociace,
h) obracet se na orgány Asociace a na její sekretariát s návrhy, náměty, žádostmi a připomínkami a požadovat od těchto orgánů, popřípadě sekretariátu, jejich vyřízení nebo vysvětlení,
i) v běžném i úředním styku uvádět, že je členem Asociace

2) Členové Asociace jsou povinni:
a) dodržovat stanovy Asociace,
b) platit řádně členský příspěvek.
Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada AKV.
Ten je splatný ke dni podání přihlášky za člena Asociace a v následujících letech do konce ledna kalendářního roku. Vznikne-li členství v Asociaci v průběhu kalendářního roku, hradí člen jen poměrnou část příspěvku za každé započaté čtvrtletí tohoto roku. Nezaplatí-li člen členský příspěvek ve stanovené lhůtě, nemá až do jeho zaplacení právo hlasovat na valné hromadě, není pro zjištění její usnášeníschopnosti započítán do počtu členů (čl. X. odst. 2), nemůže kandidovat na funkce v Asociaci a požívat výhody, které jsou členům poskytovány.

Článek VI.
Kolektivní členové

1) Kolektivními členy mohou být:
a) Nadace, vědecké a jiné instituce, které se kolektivním vyjednáváním a jinou činností v oblasti působnosti Asociace ve smyslu čl. II. těchto Stanov zabývají mimo rámec podnikání.
b) Holdingová uskupení zaměstnavatelských subjektů
c) Odborové svazy a zaměstnavatelské svazy
c) Servisní agentury zabývající se v rámci své podnikatelské činnosti významnou měrou zejména poradenstvím, vzdělávací, nakladatelskou a vydavatelskou činností v oblasti kolektivního vyjednávání, dalších pracovních vztahů a souvisejících činností a agentur práce. V běžném i úředním styku mohou uvádět, že jsou členem Asociace, a to i ve spojení se svým obchodním jménem a pro své reklamní účely,
Členové Asociace jsou povinni:
a) dodržovat stanovy Asociace,
b) platit řádně členský příspěvek

2) Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada AKV.
Ten je splatný ke dni podání přihlášky za člena Asociace a v následujících letech do konce ledna kalendářního roku. Vznikne-li členství v Asociaci v průběhu kalendářního roku, hradí člen jen poměrnou část příspěvku za každé započaté čtvrtletí tohoto roku. Nezaplatí-li člen členský příspěvek ve stanovené lhůtě, nemá až do jeho zaplacení právo hlasovat na valné hromadě, není pro zjištění její usnášeníschopnosti započítán do počtu členů (čl. X. odst. 2), nemůže kandidovat na funkce v Asociaci a požívat výhody, které jsou členům poskytovány.

3) Kolektivní členové se na činnosti Asociace podílejí prostřednictvím osoby oprávněné za organizaci jednat, zpravidla jako statutární orgán. Její zastoupení pro konkrétní akci či konkrétní výkon práva v rámci Asociace se připouští.

4) Je-li členem asociace spolek právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, nevztahuje se toto členství na tyto právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Článek VII.
Práva a povinnosti kolektivních členů

Kolektivní členové Asociace mají stejná práva a povinnosti jako individuální členové (čl. V.), s výjimkou práva podle čl. V. odst. 1 písm. d).

Článek VIII.
Vznik a zánik individuálního členství

1) Podmínkou individuálního členství v Asociaci je:
a) Odborná způsobilost v některé z oblastí působnosti Asociace. Tato odborná způsobilost se presumuje v případech, kdy žadatel má vysokoškolské či středoškolské vzdělání v oblasti, v níž hodlá působit nebo má potřebnou praxi, zejména v oblasti kolektivního vyjednávání. Výbor má právo v konkrétních případech, zejména v případě stížností či jiných poznatků požádat člena o prokázání jeho odborné způsobilosti.
b) Skutečnost, že žadatel nemá záznam ve výpisu z rejstříku trestů o tom, že byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, který měl nebo mohl mít souvislost s kolektivním vyjednáváním či souvisejícími obory (majetkové delikty, úplatkářství apod.). Výbor má právo požádat v konkrétních případech o předložení výpisu z rejstříku trestů.

2) Individuální členství v Asociaci vzniká zaevidováním písemné přihlášky.
Zaevidování přihlášky provádí tajemník AKV bez zbytečného odkladu po jejím doručení.

3) Výbor Asociace může členství v Asociaci odmítnout do 30 dnů od zaevidování přihlášky v případě, že žadatel nedává svojí dosavadní činností a odbornou úrovní dostatečnou záruku, že bude svým veřejným působením přispívat k naplňování cílů Asociace. Doručením oznámení o odmítnutí přihlášky členovi jeho členství zaniká, přičemž mu vzniká právo na vrácení členského příspěvku na příslušný rok, pokud jej zaplatil. Odmítnutý žadatel může svou žádost znovu předložit nejbližší valné hromadě, která s konečnou platností o přihlášce rozhodne.

4) Individuální členství v Asociaci zaniká
a) vystoupením,
b) zrušením členství,
c) úmrtím člena,
d) odmítnutím přihlášky Výborem Asociace dle bodu 3, Článku VIII.

5) Vystoupením členství zaniká doručením písemného projevu vůle o zániku členství tajemníkovi AKV.

6) Individuální členství může být zrušeno na základě rozhodnutí výboru, jestliže
a) člen hrubým způsobem porušil Stanovy Asociace. Týká-li se porušení neplacení členských příspěvků, za hrubé porušení Stanov lze považovat prodlení s nezaplacením příspěvku za dobu delší než tři měsíce,
b) člen nedává svou dosavadní činností a odbornou úrovní dostatečnou záruku, že bude svým veřejným působením přispívat k naplňování cílů Asociace,
d) člen byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který měl nebo mohl mít souvislost s kolektivním vyjednáváním či souvisejícími obory.
Člen, jehož členství bylo zrušeno, se může proti rozhodnutí výboru do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat k nejbližší valné hromadě Asociace. Ta o otázce trvání členství rozhodne s konečnou platností.

Článek IX.
Vznik a zánik kolektivního členství

1) Kolektivní členství v Asociaci vzniká zaevidováním písemné přihlášky.
Zaevidování přihlášky provádí tajemník AKV bez zbytečného odkladu po jejím doručení.

2) Kolektivní členství v Asociaci zaniká
a) vystoupením,
b) zrušením členství,
c) zánikem právnické osoby
d) odmítnutím přihlášky Výborem Asociace dle bodu 3, Článku VIII.

3) Vystoupením členství zaniká doručením písemného projevu vůle o zániku členství v Asociaci tajemníkovi AKV.

4) Kolektivní členství může být zrušeno na základě rozhodnutí výboru pouze z důvodu neplacení členských příspěvků, je-li prodlení s nezaplacením členského příspěvku delší než tři měsíce. Člen, jehož členství bylo zrušeno, se může proti rozhodnutí výboru do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat k nejbližší valné hromadě asociace. Ta o trvání členství rozhodne s konečnou platností.

HLAVA TŘETÍ

Článek X.
Orgány Asociace

1) Orgány Asociace jsou:
a) valná hromada, popřípadě dílčí valné hromady,
b) výbor Asociace,
c) předseda, popřípadě 1. místopředseda Asociace,
d) revizní komise,
e) orgány regionálních zastoupení a sekcí, jsou-li řízeny

f) Kolegium expertů AKV, popřípadě další poradní orgány.

2) Orgány Asociace jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Po 30 minutách od stanoveného začátku jednání se pro tento účel za členy nepočítají ti, kteří svou neúčast neomluvili, jestliže jim byla pozvánka řádně odeslána. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů.

3) Volby členů a vedoucích funkcionářů orgánů Asociace jsou tajné, pokud příslušný orgán, který volbu provádí, nerozhodne jinak. Pro volbu schvaluje příslušný orgán volební řád.

4) Funkcionář svou funkci pozbývá
a) zánikem funkce,
b) uplynutím volebního období,
c) odstoupením z funkce,
d) odvoláním z funkce,
e) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
f) zánikem členství v Asociaci, popřípadě zánikem členství v asociaci subjektu, který funkcionář reprezentuje, anebo zánikem jeho příslušnosti k takovému subjektu.

5) Funkcionáře Asociace může z funkce odvolat jen ten orgán, který jej do funkce zvolil.

Článek XI.
Valná hromada

l) Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

2) Valnou hromadu tvoří všichni členové Asociace, členové výboru a revizní komise Asociace, kteří zastupují kolektivní členy Asociace (členové valné hromady).

3) Každý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas. Výbor může přiznat řádným členům Asociace, kteří jsou právnickými osobami, a kolektivním členům další poradní hlasy.

4) Řádná valná hromada se schází jednou ročně, vždy do konce 1. pololetí. Mimořádná valná hromada se svolá, rozhodne-li o tom výbor, nebo požádají-li o to členové, kterým náleží alespoň 10 % hlasů, či požádá-li o to revizní komise.

5) Valnou hromadu svolává výbor Asociace elektronickou, popř. písemnou pozvánkou, v níž uvede zejména program jednání, místo, datum a dobu konání.
Pozvánka musí být odeslána nejméně l4 dní přede dnem konání valné hromady.

6) Pokud počet členů přesáhne počet 300, může výbor Asociace rozhodnout o konání dílčích valných hromad po regionech, které určí. Určení regionu bude vycházet jednak ze struktury správních a zastupitelských orgánů v ČR, jednak z počtu členů v jednotlivých regionech.
Dílčí valné hromady musí mít ve všech regionech stejný program jednání. Tyto valné hromady nepřijímají samostatné usnesení, ale o předložených návrzích hlasují. Usnesení valné hromady je výsledkem hlasování ve všech dílčích valných hromadách.

Článek XII.
Působnost valné hromady

Valná hromada:
- schvaluje výroční zprávu o činnosti Asociace a zprávu o hospodaření Asociace,
- schvaluje a mění stanovy Asociace a pravidla hospodaření,
- schvaluje výši členských příspěvků
- volí a odvolává výbor Asociace a revizní komisi a jejich členy,
- schvaluje program činnosti Asociace,
- rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru Asociace v případech, kde tak určují Stanovy,
- rozhoduje o zániku Asociace formou dobrovolného rozpuštění.

Článek XIII.
Výbor Asociace

1) Výbor Asociace má 9 - 13 členů, kdy:
a) minimálně 2 členové jsou voleni z řad členů či pracovníků odborových organizací,
b) minimálně 2 členové jsou voleni z řad funkcionářů organizací zaměstnavatelů nebo pracovníků zaměstnavatelských organizací.

2) Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedy Asociace, kteří v mezinárodním styku užívají označení president a vicepresident. Výbor dále volí tajemníka, hospodáře a podle potřeby další funkcionáře.

3) Předseda jedná jménem výboru a v době mezi jeho zasedáními rozhoduje v otázkách svěřených do pravomoci výboru, nestanoví-li tyto Stanovy jinak. Řídí jednání výboru. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu pověřený místopředseda, popřípadě 1. místopředseda, byl-li zvolen, a v jeho nepřítomnosti druhý pověřený místopředseda. Předseda může udělit individuální plnou moc ke svému zastupování v konkrétních otázkách.

4) Výbor se schází dle potřeby, minimálně 4x ročně. Předseda jej svolá vždy, je-li třeba rozhodnutí výboru a věc nesnese odkladu a vždy, požádají-li to alespoň tři členové výboru. Způsob svolání výboru určí předseda. Předseda může také výbor svolat, uzná-li to za vhodné.

5) Výbor může kooptovat další členy nejvýše však do přípustného počtu členů podle odstavce 1).

6) Funkční období výboru je tříleté.

Článek XIV.
Působnost výboru Asociace

1) Výbor Asociace:
- je výkonným orgánem Asociace,
- plní rozhodnutí valné hromady Asociace,
- k podpoře činnosti Asociace může zřídit nadace, institut či jiné subjekty podle práva ČR,
- svolává valnou hromadu, zpracovává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Asociace,
- schvaluje rozpočet Asociace a kontroluje jeho plnění,
- rozhoduje v otázkách, které Stanovy svěřují v jiných ustanoveních do jeho pravomoci,
- je příslušný rozhodovat o všech záležitostech Asociace, které Stanovy výslovně nesvěřily valné hromadě Asociace; výbor Asociace může pověřit Kolegium expertů k přijetí stanoviska Asociace k návrhům právních předpisů.

2) V otázkách zmíněných v třetí a čtvrté odrážce odst. 1) nemůže rozhodovat za výbor předseda Asociace.

Článek XIVa.
Předsednictvo výboru Asociace

1) Předsednictvo výboru tvoří předseda, místopředsedové a tajemník.

2) Předsednictvo řeší operativní záležitosti činnosti Asociace.

3) Statutárním orgánem Asociace je její předseda; v případě, že nemůže funkci vykonávat, např. pro vážnou nemoc nebo pro více než měsíční pobyt v cizině, přebírá jeho působnost v plném rozsahu 1. místopředseda.

Článek XV.
Revizní komise

l) Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace.

2) Revizní komise má nejméně 3 členy. Ze svého středu si volí předsedu, který jedná jejím jménem a řídí její zasedání. Předseda a členové revizní komise se zúčastňují zasedání výboru s hlasem poradním. Může být při tom zastoupen jiným členem revizní komise.

3) Členem revizní komise nemůže být člen výboru Asociace.

4) Revizní komise:
- kontroluje hospodaření Asociace,
- přezkoumává návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření,
- může požádat o svolání mimořádné valné hromady,
- navrhuje výboru a valné hromadě potřebná opatření.

5) Revizní komise má právo nahlížet do všech spisů a materiálů Asociace. Má právo vyžádat si zprávu a vyjádření výboru.

6) Funkční období revizní komise je tříleté.

Článek XVI.
Sekretariát Asociace

1) Výbor Asociace podle potřeby zřizuje sekretariát Asociace, jako administrativně správní pracoviště, rozhoduje o pracovní náplni a počtu pracovních míst, jakož i o jeho personálním obsazení, mzdových a ostatních náležitostech pracovníků.
Výbor může určit, že v čele sekretariátu stojí některý člen výboru. V takovém případě na něj přenese své pravomoci v pracovněprávních vztazích, popřípadě některé z nich.

2) Není-li sekretariát zřízen, vykonávají jeho činnost členové výboru, či tato činnost může být zajištěna jiným způsobem (smluvně).

Článek XVII.
Regionální zastoupení a regionální koordinátor

1) Členové Asociace mohou v rámci regionů ustavit se souhlasem výboru Asociace regionální zastoupení. Členství v něm je dobrovolné a je otevřeno všem členům Asociace v příslušném regionu.

2) Regionální zastoupení slouží rozvíjení odborných a dalších aktivit členů, popularizaci činnosti Asociace v regionu a rozšiřování členské základny.

3) Orgány regionálního zastoupení jsou shromáždění členů a jím volený výbor regionálního zastoupení. Shromáždění členů schvaluje podle potřeby a v souladu se Stanovami Asociace bližší pravidla působení regionálního zastoupení a jeho orgánů.

4) Výbor Asociace může schválit ustavení a složení přípravného výboru regionálního zastoupení.

5) Výbor Asociace může také pověřit některého člena Asociace funkcí koordinátora Asociace v určitém regionu, pokud v něm nebylo ustaveno regionální zastoupení. Regionální koordinátor si může se souhlasem výboru Asociace zřídit regionální poradní sbor Asociace v počtu tří až pěti členů.
Regionální koordinátor je zejména ve styku se členy Asociace v regionu, pečuje o rozšiřování členské základny, organizuje regionální akce a spolupracuje s veřejnými orgány a institucemi a s jinými spolky v regionu.

Článek XVIII.
Sekce

1) Členové Asociace mohou se souhlasem výboru Asociace ustavit odborné sekce. Sekce rozvíjejí v souladu se Stanovami Asociace a jejím programem odborné a další aktivity členů, které jsou financovány prostřednictvím rozpočtu Asociace.

2) Tuto povahu má též sekce zprostředkovatelů a rozhodců, jejímž členem je každý člen Asociace, který je jako zprostředkovatel nebo rozhodce zapsán na příslušném seznamu, vedeném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

3) Orgány sekce jsou členská schůze a výbor, volený členskou schůzí na období jednoho roku v počtu 3 až 7 členů. Členská schůze volí z řad členů výboru předsedu a jednoho až dva místopředsedy sekce.

4) Členská schůze se schází nejméně dvakrát za rok a rozhoduje zásadní otázky činnosti sekce. Výbor se schází nejméně jednou za čtvrtletí. Výbor sekce zastupuje sekci vůči výboru Asociace a je oprávněn jednat vně Asociace podle pravidel, stanovených výborem Asociace.

5) Předseda sekce má právo účastnit se jednání výboru Asociace s hlasem poradním.

Článek XIX.
Poradní orgány Asociace

1) V rámci Asociace působí Kolegium expertů AKV jako odborný poradní orgán složený z významných odborníků - členů Asociace, jehož složení schvaluje výbor Asociace. Jeho stanovisky není AKV jako celek vázána. Kolegium expertů AKV se zabývá především výkladem právních předpisů, teoretickými a koncepčními otázkami v oblasti působnosti Asociace a se svými stanovisky (vyjádřeními) seznamuje členy. Každý člen Asociace má právo dát Kolegiu expertů AKV podnět k zaujetí stanoviska. Před publikací stanovisek Kolegia expertů AKV je nutné elektronické připomínkové řízení mezi členy Kolegia, nerozhodne-li výbor Asociace jinak. Kolektivní členové AKV mohou požádat výbor Asociace o schválení vyslání do Kolegia expertů AKV člena (členů) s hlasem poradním; ukončení vyslání tohoto člena (členů) kolektivní člen AKV oznámí výboru Asociace.

2) Žádost o členství v Kolegiu expertů Asociace musí být doložena doporučením alespoň jednoho člena, který splňuje podmínku odborné publicistické činnosti, týkající se předmětu působení Asociace. Zájemce je přijímán jako čekatel členství na dobu 1 roku a v této době nemá právo hlasovat. Podmínky uvedené v předchozích větách neplatí, jestliže výbor Asociace nabídne členství v Kolegiu expertů významnému odborníkovi a ten členství přijme

3) Výbor Asociace může udělit odborníkům – nečlenům Asociace – statut člena Kolegia expertů AKV s hlasem poradním (přizvaného člena). Přizvaný člen je povinen platit poplatek ve výši členského příspěvku individuálního člena Asociace a má všechna práva člena Asociace a člena Kolegia expertů AKV, s výjimkou práva hlasovacího.

4) Činnost Kolegia expertů AKV řídí předseda nebo podle jeho pokynů koordinátor, jmenovaný výborem Asociace. Koordinátor Kolegia expertů AKV má právo účastnit se jednání výboru Asociace s hlasem poradním.

5) Kolegium expertů AKV přijímá svá stanoviska nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě principiálního nesouhlasu s přijímaným stanoviskem, má člen právo veta - takové stanovisko není přijato. Tato pravidla platí i pro elektronické připomínkové řízení o stanoviscích Kolegia. Jestliže se člen Kolegia k návrhu stanovisek (stanoviska) nevyjádřil, má se zato, že souhlasí.

6) Výbor Asociace může zřídit další trvalé či dočasné poradní orgány.

HLAVA ČTVRTÁ

Článek XX.
Hospodaření Asociace

1) Asociace je samostatným subjektem majetkových a jiných práv a závazků.

2) Základní příjem Asociace tvoří členské příspěvky. Dále Asociace nabývá majetku a majetkových práv v souladu s právním řádem ČR.

4) Každý člen může zaplatit i vyšší členský příspěvek, než určí Valná hromada AKV. Výbor může v odůvodněných případech členský příspěvek snížit nebo prominout.

5) Výbor Asociace schvaluje na základě očekávaných příjmů a výdajů rozpočet Asociace. K návrhu rozpočtu se vyjadřuje revizní komise.

6) Na základě roční účetní závěrky sestavuje výbor Asociace zprávu o hospodaření Asociace, kterou po projednání v revizní komisi předkládá valné hromadě ke schválení.

7) Asociace může zakládat obchodní společnosti, nadace a jiné subjekty pro činnost, která je v souladu s jejím posláním, nebo se stát jejich účastníkem.

8) Bližší podrobnosti o hospodaření Asociace stanoví pravidla hospodaření, schvalovaná valnou hromadou.

HLAVA PÁTÁ

Článek XXI.
Zánik Asociace

1) Při zániku Asociace rozpuštěním se provede majetkové vypořádání. Vypořádání provede likvidátor určený valnou hromadou, dojde-li k zániku Asociace na základě rozhodnutí valné hromady asociace. Likvidátorem jmenovaným valnou hromadou je zpravidla předseda Asociace.

2) V rámci majetkového vypořádání provedeného likvidátorem určeným valnou hromadou, se uspokojí nejprve pohledávky za Asociací a provede se vrácení darů či jiných bezúplatných převodů na Asociaci, uskutečněných v posledních 6-ti měsících před rozhodnutím o zániku Asociace. Vypořádání členů Asociace se provede podle podílu jejich uhrazených příspěvků v příslušném roce. Valná hromada může rozhodnout, že vypořádání bude provedeno jiným způsobem, zejména převodem majetku Asociace určeného k rozdělení na příslušné nadace či veřejnoprávní instituce.

3) V případě sloučení s jinou organizací přecházejí práva a povinnosti Asociace na nástupnickou organizaci.

HLAVA ŠESTÁ

Článek XXII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1) Úpravy členských příspěvků schválené 25. valnou hromadou AKV vstupují v platnost od 1. 1. 2017.

2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou Asociace.

V Praze dne 28. června 2021

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů