ONLINE WEBINÁŘ 18. leden 2022 úterý - PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA a aktuality v ní

 

 


Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
www.akvpracpravo.cz

 

Zveme Vás na
ONLINE WEBINÁŘ

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA
a aktuality v ní


Místo a čas konání: 18. leden 2022 úterý 
od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská) - lze se účastnit na místě prezenčně nebo online. Pokud máte zájem o online seminář sdělte nám to prosím do 4. ledna 2022. Při dostatečném počtu zájemců tento seminář zorganizujeme jako hybridní – presenční i online forma. 
Vzhledem ke zpřísněným opatřením nové vlády z 22.12.2021 a tomu, že nezrušila nic schváleného vládou minulou, se bude seminář konat pouze online v prostředí MS Teams, přihlašovací link a podklady budou přihlášeným poslany předem.

Přednášející:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV a
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Oba jsou členy poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství


PROGRAM WEBINÁŘE

Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese),
Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách) a práce na její novelizaci
Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, riziko ohrožení zdraví (profesní riziko)
Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce
Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
Institut pověřeného poskytovatele
Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (včetně zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
Lékařské prohlídky pro práci v noci
Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava – novela vyhlášky v roce 2019)
Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
Úprava pro agenturní zaměstnance
Mladiství a žáci
Financování (vč. vstupních prohlídek)
Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace
Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku
Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)
Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.včetně Covid 19
Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2001 Do zprávy uveďte název přihlášeného. JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
Cena webináře zahrnuje: kurzovné a podkladový materiál, který bude odeslán účastníkům elektronicky
Závazně se lze přihlásit včetně platby nejpozději do 16. ledna 2022 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ). 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů