Pravidla hospodaření

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ
ASOCIACE PRO ROZVOJ
KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ
A PRACOVNÍCH VZTAHŮ
(ve znění po 23. valné hromadě AKV, konané dne 23. dubna 2015 )
Asociace hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle obecně závazných předpisů, stanov, těchto pravidel a usnesení, přijatých v souladu s nimi výborem.

1. Finanční zdroje
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vlastních akcí Asociace a z poskytovaných služeb Asociace,
c) z ediční a informační činnosti,
d) z jiných zdrojů - dary podniků, organizací a institucí, popřípadě dotace státních a jiných orgánů (i ze zahraničí) apod.

2. Výběr členských příspěvků
Členské příspěvky se platí 1x ročně a to vždy 31. ledna běžného roku. Výše členského příspěvku je určena ve stanovách AKV, článek IV. a VI. Příspěvky se zasílají na účet Asociace. Vznikne-li členství během kalendářního roku, je členský příspěvek poměrnou částí za každé započaté čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
3. Oprávnění k nakládání s finančními prostředky
a) Oprávnění k výběru finanční hotovosti na běžném účtu mají pouze osoby na podpisovém vzoru předaném peněžnímu ústavu a k nakládání s peněžními prostředky na účtech službami Elektronického bankovnictví mají osoby uvedené v dodatku ke smlouvě o účtu. K výběru hotovosti a předání příkazu k úhradě faktur je zapotřebí s podpisovým právem a razítka. Okruh těchto osob stanoví výbor Asociace.
b) Správnost výdajů v souladu s přijatým rozpočtem a těmito pravidly hospodaření prověřuje hospodář Asociace.

4. Informovanost o stavu pokladní hotovosti a prostředcích Asociace na běžném účtu
Výbor 2x ročně projedná informaci o finanční situaci Asociace a předloží ji revizní komisi.

5. Náklady na činnost Asociace
Do nákladů na činnost Asociace je nutno zejména zahrnout:
a) nájemné za místnosti Asociace, vybavení, telefon, poštovné, kancelářské potřeby apod.,
b) mzdy uvolněných pracovníků Asociace, odměny z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, náklady na cestovné.
c) občerstvení na akcích AKV
6. Mzdové náklady a pracovní poměr pracovníků Asociace
Asociace jako právní subjekt uzavírá s uvolněnými pracovníky a funkcionáři pracovní poměr. Nároky pracovníků se řídí pracovněprávními předpisy. Mzdy jsou stanoveny jako měsíční a kryty rozpočtem Asociace. Odvody daní a pojistného z mezd jsou prováděny v souladu s platnými zákonnými předpisy pro tuto oblast. O stanovení výše mezd rozhoduje výbor.
7. Rozpočet Asociace
Rozpočet pro daný kalendářní rok schvaluje výbor Asociace.
8. Vynakládání prostředků Asociace na činnosti uvedené v rozpočtu
Asociace vynakládá prostředky na svoji činnost v souladu s rozpočtem Asociace. V odůvodněných případech může výbor Asociace schválit výdaje mimo schválený rozpočet.
Předseda Asociace může mimo rozpočet schválit jednotlivé výdaje v nezbytných případech do 2 000,- Kč.
Pro právní a hospodářskou jistotu je stanovena výborem Asociace dolní hranice vkladu na běžném účtu Asociace k zabezpečení platební schopnosti. V případě, že dojde k poklesu prostředků pod tuto hranici, příjme výbor příslušná opatření.

9. Zpráva o hospodaření Asociace
Výbor předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření Asociace za uplynulý kalendářní rok, zpracovanou na základě roční účetní závěrky. Roční účetní závěrku a návrh uvedených zpráv zpracovává hospodář.


Praze dne 23.4.2015
 

Rychlý kontakt AKV - adresaAdresa: Náměstí W. Churchilla 2 130 00 Praha 3
AKV - telefonTelefon: +420 724 288 218 AKV - emailEmail: akv@AKVpracpravo.cz
© 2024 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů